Næste mødearrangør
Maj 2023: Team 5 med Poul Antonisen, Thorsten Sacha, Søren Sørensen, Poul Lyngkilde, Niels Ole Bennedsen, Peter Glock

 Referat fra generalforsamlingen den 03.02.23.
1) Velkomst og aftenens program
Jens Hansen (JH) bød velkommen i NB’s klubhus.
Der var afbud fra Jesper Larsen, Jesper Thomsen, Jørgen Pedersen og Ken Wonsyld.

2) Valg af dirigent: Paul Abrahamsen blev valgt som dirigent.


3) Godkendelse af sidste mødes referat
Der var et spørgsmål fra Tommy omkring udstillingen af gamle Club 22-trøjer og Ken C. kunne meddele, at klubhuset var i gang. Referatet blev godkendt.


4) Formandens beretning
JH genemgik beretningen der ikke gav anledning til bemærkninger. Efter ”årets fødselsdage” meddelte Niels-Ole at der var en kasse bajere til forsamlingen.


5) Kassererens beretning:
Anders Ebsen (AE) gennemgik årets regnskab der viste et overskud på kr. 1.700 og et bankindestående på kr. 49.710.


6) Indkomne forslag: Der var ingen.


7) Valg til bestyrelsen: Der var genvalg af formand JH og sekretær Birger ”Bikse” Pedersen.


8) Valg af protokolfører: Der var genvalg af Bent Riemer.


9) Valg af revisor; Poul Antonisen blev genvalgt.


10) Valg af nyt medlem:
Ken C. foreslog Morten Knudsen og efter nedsættelsen af et stemmeudvalg bestående af Paul A. og Kieran blev der afholdt en skriftlig afstemning der viste, at Morten havde fået det nødvendige antal stemmer til at blive valgt som nyt medlem.


11) Fastlæggelse af kontingent og bødetakster: Uændrede takster d.v.s. kr. 200 i kontingent pr. kvartal og en bødetakst på kr. 25.


12) Medlemmernes tilkendegivelse om fortsat medlemskab:
Alle 25 fremmødte og de 4 medlemmer der har meldt afbud ønsker fortsat medlemskab.


13) Planlagte og afviklede aktiviteter:
Team 5 – Poul A., Thorsten, Søren, Poul L., Niels-Ole og Peter – arrangerer maj-mødet.
Paul A. spurgte omkring Fest i By’s fremtid og Poul A. og Jakob fortalte om planerne der bl.a. betyder, at der ikke afholdes
Fest i By i Bededagsferien 2023.
Fest i By komiteen og NB’s bestyrelse skal drøfte de fremtidige muligheder.
Kieran havde hørt, at NB boykottede ”Bierfesten” i Nordborg, men iflg. Poul A. har vi alene sagt nej tak til at være medarrangør.
Niels-Ole opfordrede til, at vi også fremover er aktive i.f.m. arrangementer i Nordborg.
Kristian Dreyer planlægger et heldagsarrangement i 2023 – nærmere følger.


14) Evt.
Poul L. undrer sig over enkelte personers mange afbud, men forsamlingen var dog tilfredse med, at bestyrelsen løbende har kontakt til de medlemmer der har flere afbud.
Jan Wind minder om, at øl koster 15 kr. og alle betale og Tommy A opfordrede til mere ro under generalforsamlingen.


15) Club 22 sangen: Blev sunget, men kvaliteten var nok alene på det jævne.


16) Spisning og samvær:Der blev serveret biksemad med spejlæg, rødbeder, rugbrød m.m..
Efter spisningen viste JH  billeder m.m. fra ”Nordborg Fjord” projektet.


Ref./Anders

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra generalforsamling den 08.04.2022

1) Velkomst og aftenens program:
Jens Hansen (JH) bød velkommen i mødelokale 3 i Nordals Idrætscenter og fortalte om aftenens program. Der var afbud fra Birger ”Bikse” Petersen, Jesper Larsen, Tommy Andersen, Jacob Steinvig, Jesper Thomsen og Bent Duus Jensen. John ”Piccolo” Larsen udeblev uden afbud. Vi startede med at spise – skinke med flødekartofler, brun sovs og diverse salater.

2) Valg af dirigent:
Poul A. blev valgt som dirigent.

3) Godkendelse af sidste mødes referat:
Referat fra mødet den 13.11.21 blev godkendt uden bemærkninger.

4) Formandens beretning:
JH gennemgik beretningen der gav anledning til følgende spørgsmål/kommentarer:
Søren S.: stilles der pølsebod op i.f.m. årets Fest i By
Klaus K.: det overvejer man
Poul Ant.: hvordan finder man hjælpere til Fest i By
Klaus K.: vi har ”de gamle lister” og bruger dem

5) Kassererens beretning:
Anders Ebsen fremlagde regnskabet der viste et overskud på kr. 2.351 og en formue på kr. 48.010. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

6) Valg til bestyrelsen:
Der var genvalg af Anders Ebsen som kasserer.

7) Valg af protokolfører:
Der var genvalg af Bent Riemer.

8) Valg af revisor:
Der var genvalg af Poul Antonisen.

9) Valg af nyt medlem/nye medlemmer:
Udgår – alle 30 pladser ”er optaget”.

10) Indkomne forslag:
Ingen

11) Fastlæggelse af kontingent/bødetakster:
Uændrede takster d.s.v. kontingent på kr. 200 pr. kvartal og en bødetakst på kr. 25.

12) Medlemmernes tilkendegivelse om fortsat medlemskab:
Alle 23 fremmødte og de 6 medlemmer der har meldt afbud ønsker fortsat medlemskab. John ”Piccolo” kontaktes ang. spørgsmålet.

13) Planlagte og gennemførte aktiviteter:
Ingen

14) Evt.:
Poul Ant.:
foreslog udstilling af ”gamle” Club 22 trøjer m.m.
Næste møde afholdes fredag den 06.05.22 (arr.: Ken W. med flere)
Kristian Dreyer spurgte om det var muligt, at flyttet august mødet til lørdag den 20.08.22.
Ingen indvendinger mod dette ønske.
JH takkede Poul A. for god ledelse af aftenens generalforsamling.

15) Club 22 sangen:
Alle sang med.

16) Evt.
Herefter var der konkurrence ”gamle billeder” – Hamonien, Klyhns Mølle, Bladts Mølle m.m. og ikke overraskende gik 1. pladsen og en ølgave til gruppen med Poul L., Ken C. og Jan W.

Aftenen sluttede med samvær i klubhuset.

Ref./Anders

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besked fra formanden den 10.02.22:
Kære medlem
Lørdag den 14/5 2022 afholder NB sin traditionelle ”Hyggeeftermiddag” – og endnu en gang med Kandis som trækplaster.
Det er til byfesten og dagen efter bededag – ja, som sædvanligt var jeg fristet til at sige. Men da byfest og arrangement nu har været aflys i 2 år, så skal alle arrangører og hjælpere lige finde sin rolle igen.
Jeg gerne bede om, at du lige sætter et lille kryds i kalenderen, så du kan hjælpe med afviklingen af arrangementet – ja som vi plejer.
Nærmere herom følger selvfølgeligt – men nu er du adviseret herom og jeg håber på god opbakning hertil.
Vedr. opstilling og nedtagning er der ikke noget fastlagt endnu. Jakob Steinvig er fuld gang med planlægningen. Ring gerne til Jakob, hvis du spørgsmål eller vil høre mere hertil. 

Og – jeg skifter lige af praktiske og taktiske årsager mailadresse.
Fremover sender jeg via adressen jens@n-i-c.dk
Og vil man svare eller skrive – så brug denne adresse.

Tak for nu - og alt godt
(lige 3 uger mere, så går smitten drastisk nedad)
Venligst
Jens
_______________________________________________

Hej til alle!
Vi udsætter generalforsamlingen den 4. februar 2022.
Det giver ud fra en samlet vurdering nok ikke helt mening at mødes allerede her i starten af februar.
Vi må jo godt mødes. Men det kan godt virke som ringe situationsfornemmelse, hvis vi fastholder ovenstående termin – dette både af hensyn til smittesituationen og af hensyn til mulighederne for vores normale frie leg og samvær.
Men sæt kryds i kalenderen fredag den 8. april 2022.
He
r forventer vi, at vi kan afholde mødet uden restriktioner og andre ”Spielverderber”.
Og vi forventer også af afholde maj-mødet helt som vanligt.
I ønskes et godt og ”friere” nyt år, hvor vi sandsynligvis måske alle bliver smittede - før eller siden.
På vegne af bestyrelsen
Jens

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11.2021:
Referat fra kvartalsmøde den 13.11.21

1) Velkomst
Jens H. bød velkommen og meddelte, at der var afbud fra Tommy, Bent D., Bent R., Birger, Poul L., Jørgen P. og John L.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra mødet den 20.08.21 blev godkendt uden bemærkninger.

3) Planlagte og gennemførte aktiviteter:
Anders efterlyste hjælpere til Isskulpturfestivallen den 04.12.21 og 6 m/k meldte sig så vi alene mangler 2 hjælpere. Anders regner med, at kunne finde de sidste.

4) Kassererens bemærkninger
Anders meddelte, at der var et underskud på kr. 1.485 for perioden fra den 19.08. – 12.11. og klubbens indestående er pr. 12.11. kr. 48.035.
Ken Wonsyld spurgte til forsamlingens krav til påklædning til dette møde. Bestyrelsen lovede at vende tilbage med afklaring, når en uvildig kommission har undersøgt sagen til bunds. Afklaring følger.
Søren mener ikke, at der skal opkræves kontingent når en stor del af medlemmerne er inviteret af N.B. og punktet gav anledning til en række kommentarer, hvor Jens H. bl.a. anførte, at kontingentet jo i sidste ende tilfalder medlemmerne.

5) Evt. valg af nye medlemmer:
Ingen

6) Evt.
Ros til Peter for Club 22+’s hjemmeside.
Opfordring fra Hugo til, at deltage i cykelturen ”Ud i et blå” hver tirsdag kl. 10.30.
Næste møde – generalforsamlingen – afholdes fredag den 04.02.22 i klubhuset.

7) Club 22+ sangen:
Sunget efter bedste evne.

8) Samvær m.m.
Herefter deltog vi i N.B.’s afslutningsfest i Nord-Als Idrætscenter.

Ref. Anders
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2021:
Kære alle
Hermed indkaldes I til vort næste kvartalsmøde.

Dato: Lørdag den 13. november 2021
Mødetid: Kl. 16.30
Sted: NB´s Klubhus & Nord-Als Idrætscenter hal 1
Arrangører: Bestyrelsen

Program:
kl. 16.30: Møde i klubhuset
kl. 18.00: Afslutningsfest i NIC hal 1
Møde-dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Planlagte og gennemførte aktiviteter - hjælp til ”Is-skulpturfestival” lørdag den 4. december 2021?
4. Kassererens bemærkninger
5. Evt. valg af nyt medlem/nye medlemmer
6. Eventuelt - herunder næste møde – generalforsamlingen den 4/2 2022 7. CLUB 22 sangen
8. Spisning og samvær til afslutningsfesten

Husk, at du fortsat kan overføre de 200 kr. via netbank. Beløbet overføres til registreringsnummer 7931 og kontonummer 1157683. Husk at anføre for- og efternavn.

Vi ses!
På bestyrelsens
Jens

Særlig info vedr. mødet den 13. november:
Hvis din kone/kæreste skal med til festen, har vi også en ”forfriskning” til hende. Og vi finder en plads, hvor der kan ”varmes op”.
Vi skal holde styr på tilmeldingerne. Derfor:

1. Er du inviteret til afslutningsfesten af NB, skal du tilmelde dig hos Ken C. senest den 1. november 2021.

2. For øvrige betaler Club 22 spisningen for dig og din partner. Tilmelding til Bikse senest den 1. november 2021.

3. Vil du kun deltage i mødet fra kl. 16.30-17.55, er det også en mulighed. Giv denne besked til Bikse – senest mandag den 1. november 2021.

4. Komplet afbud gives til Bikse - senest mandag den 1 november 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2021:
Kære Club 22 medlem

Vi mødes lørdag den 13/11 2019 i NB’s Klubhus kl. 16.30. Her starter vi med kvartalsmøde. Afslutningsfesten er sat til kl. 18.
Club  22 betaler for de medlemmer, som ikke er inviteret af NB. Dagsorden/tilmelding/praktik følger.
Hvis du har kone/kæreste, der skal med til festen og evt. vil følges med dig, finder vi et sted til denne ”målgruppe”, hvor de kan ”varme op”.
Her betaler vi også for de koner/kærester, som ikke er inviteret via NB.
Så sæt endelig kryds i kalenderen!
På bestyrelsens vegne
Jens

 

28.08.2021:
Referat fra kvartalsmøde den 20. august 2021

1) Velkomst og aftenens program
Efter en cykeltur i den nordalsiske natur nåede vi frem til Mjels Bryghus, hvor Jens H. bød velkommen og herefter sørgede Ejner og Brian for en rundvisning i bryghuset.
Der blev serveret tapas fra slagter Nielsen og ølsmagningen blev indledt med ”Blondinen fra Mjels” og afsluttet med ”Brunetten fra Mjels”.
Der var afbud fra Jesper T., Alf, Tommy, John, Bent R. og Poul Ant.
Bøde på kr. 25 til Jens L. for ikke korrekt påklædning og til Jakob for udeblivelse.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra generalforsamlingen den 07.05.21 blev godkendt uden bemærkninger

3) Planlagte og gennemførte aktiviteter
Jens H. fortalte, at der ikke har været aktiviteter p.g.a. Corona situationen.

4) Kasserrerens bemærkninger:
Anders meddelte, at der – for perioden 20.01.21 – 18.08.21 var et overskud på kr. 3.861 og et indestående på kr. 49.520.

5) Evt. valg af nyt medlem/nye medlemmer
Intet

6) Evt.
Jens bød velkommen til Jesper L, Klaus og Knud og der blev udleveret medlemskort.
Næste mødes arrangører fremgår af den tidligere udsendte oversigt.

7) CLUB 22 sangen
Sunget højt og klart.

8) Samvær m.m.
Omkring kl. 22.15 cyklede den første gruppe afsted og på trods af enkelte tekniske problemer med cyklen er alle mand nået hjem.

Ref./Anders

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2021:
Kære alle
Hermed indkaldes I til vort næste kvartalsmøde.
Dato: Fredag den 20. august 2021 Mødetid: Kl. 17.00
Sted: NB’s klubhus
Arrangører: Jesper, John, Tommy, Flemming, Jørgen og Jens
Program:
kl. 17.00: Cykeltur til Nordals Naturpark
kl. 19.30: Ølsmagning og spisning samt møde i Mjels Bryghus
kl. 22.00: Afgang fra Mjels

Møde-dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Planlagte og gennemførte aktiviteter
4. Kassererens bemærkninger
5. Evt. valg af nyt medlem/nye medlemmer
6. Eventuelt - herunder næste møde - termin og arrangører
7. CLUB 22 sangen
8. samvær mv.

Indbetaling af medlemskontingentet:
Indbetales til kassereren.
Husk, at du fortsat kan overføre de 200 kr. via netbank. Beløbet overføres til registreringsnummer 7931 og kontonummer 1157683. Husk at anføre for- og efternavn. Vi ses!

På bestyrelsens vegne
Jens

---------------------------------------------------------------------------------------

03.07.2021:
Kære alle!

Lige en kort hilsen her i starten af juli, hvor EM, sommer og ferie er over os.
Næste møde er fredag den 20. august. Så sæt endelig et stort kryds i kalenderen, selvom det jo er standard-timing - nemlig 3. fredag i august.
Detaljer herom følger. Jeg er selv i arrangementsgruppen, så I kan bare glæde jer!
Kom så Danmark -  og rigtig god sommer til jer alle.

 Venligst
Jens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra kvartalsmøde (generalforsamling) den 07.05.2021

1) Velkomst og aftenens program Jens H. bød velkommen og fortalte om aftenens program. Der var afbud fra Niels-Ole, Ken W., Jesper, Kurt, Per P., Jørgen og Bent D.J. Herefter var der en speciel velkomst til Tommy og Jens L. der fik udleveret medlemskort, Club 22+’s love, retningslinier vedr. alternative indtægter og retningslinier vedr. lotto med de gældende lottotal.

2) Valg af dirigent Poul A. blev valgt som dirigent.

3) Godkendelse af sidste mødes referat: Referat fra mødet den 21.08.20 blev godkendt uden kommentarer.

4) Formandens beretning Jens H. gennemgik beretningen og der var et spørgsmål fra Flemming omkring den seneste tids udmeldelser – Jens meddelte, at bestyrelsen følger udviklingen.

5) Kassererens beretning Anders fremlagde årets regnskab der viste et overskud på kr. 10.247 og et bankindestående på kr. 45.659. Der var enighed om, at der ikke skal betales kontingent for nov. 20 og feb. 21.

6) Indkomne forslag Der var 2 forslag fra bestyrelsen: Omkring jubilæumsfesten blev bestyrelsens forslag om en endelig aflysning af jubilæumsfesten vedtaget – evt. anden aktivitet kan komme til senere. Omkring justering af lotto retningslinier blev følgende forslag vedtaget ”Det er medlemmernes eget ansvar, at kende retningslinjerne for lottoklubben i Club 22+. Disse formidles skriftligt ved optagelse af nyt medlem og ved ændringer i retningslinjerne til alle medlemmer” .

7) Valg til bestyrelsen: Der var genvalg af Jens H. som formand og af Birger ”Bikse” Petersen som sekretær.

8) Valg af protokolfører Der var endnu en gang genvalg af Bent som protokolfører.

9) Valg af revisor Der var nyvalg af Poul Antonisen som revisor.

10) Valg af nye medlemmer: Mogens og Poul L. blev valgt som stemmeudvalg og Anders gennemgik reglerne for valget. Kjeld C., Kurt, Per og Benny har meldt sig ud af Club 22. Og der var forslag om valg af Jakob Steinvig, Jesper Larsen, Knud Asmussen og Klaus Kjærgaard. Alle 4 blev valgt.

11) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændrede takster d.v.s. kr. 200 i kontingent og kr. 25 i bøde og forslaget blev vedtaget.

12) Medlemmernes tilkendegivelse om fortsat medlemskab Niels-Ole, Ken W., Jesper, Jørgen og Bent D.ønsker fortsat medlemskab af Club 22+ og af aftenens 22 deltagere fortsætter alle med undtagelse af Benny.

13) Planlagte og gennemførte aktiviteter Poul Antonisen spurgte om der var interesse for, at besøge SønderjyskE og se en superligakamp. Meldingen var, at der kan arbejdes videre med forslaget og nærmere aftales med bestyrelsen.

Birger spurgte omkring den ugentlige cykeltur ”Ud i det blå” – er det kun for medlemmer af Club 22+ eller kan andre eks. tidligere medlemmer og hjælpere i klubben også deltage ? Det er ikke et officielt Club 22+ arrangement så holdningen er, at det er åbent for andre end medlemmer af Club 22+.

14) Eventuelt Anders udleverede det nye medlemskort til Club 22+ Benny takkede for mange gode år i Club 22+.

15) Club 22 sangen Blev sunget efter bedste evner.

16) Spisning og samvær Der blev serveret hamburgerryg med stuvet spinat, rodfrugter og kartofler (der ikke var pillet !) Herefter var der slide-show med kulinariske højdepunkter fra de senere års møder.

Ref./Anders

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.04.2021:

Indkaldelse til kvartalsmøde (generalforsamlingen)
Fredag den 7. maj 2021 kl. 18.30 i NB’s klubhus
Dagsorden:
1. Velkomst og aftenens program
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af sidste mødes referat
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning
6. Valg til bestyrelsen Kasserer Anders er på valg. Bestyrelsen lægger op til genvalg.
7. Valg af protokolfører - Bent er på valg.
8. Valg af revisor - Per er på valg.
9. Valg af nyt medlem/nye medlemmer Et medlem som foreslår en kandidat bør orientere vedkommende om klubbens valgprocedure og meddele bestyrelsen navnet senest dagen før mødet.
10. Indkomne forslag Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 3.maj 2021.
11. Fastlæggelse af kontingent og bødetakster Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og bødetakster.
12. Medlemmernes tilkendegivelse om fortsat medlemskab Deltager man ikke i mødet skal bestyrelsen senest dagen før mødet underrettes om man vil forblive medlem i klubben. Ingen tilbagemelding herpå vil normalt betyde en udmelding af Club 22.
13. Planlagte og gennemførte aktiviteter
14. Eventuelt
15. CLUB- 22 sangen
16. Spisning og samvær mv.
Husk!
Du skal sende afbud til Bikse senest mandag den 3. maj 2021 hvis du ikke kan deltage i mødet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------